facebookinstagramlinkedinsearchshare

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W RAMACH APLIKACJI ROBINFOOD

§ 1. Definicje

 1. Aplikacja – aplikacja „RobinFood”, dostępna na telefony komórkowe i urządzenia przenośne, za pośrednictwem której Spółka świadczy Usługi na rzecz Konsumentów.
 2. Cashback – część wartości Zamówienia, zwracana Konsumentowi za pośrednictwem Operatora Płatności na jego Konto, w formie RobinCash.
 3. Konto – spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta, dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez Konsumenta w Aplikacji – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła – za pomocą którego Konsument może dokonywać płatności ceny za Zamówienia przy użyciu Aplikacji, a także na którym zapisywany jest Cashback.
 4. Konsument – każda osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.
 5. Operator Płatności – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym,, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Aplikacji nie mają charakteru czynności bankowych.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Restauracja – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowująca dania, napoje i podobne produkty, która na mocy odrębnej umowy upoważniła Spółkę do przyjmowania od Konsumentów płatności za Zamówienia.
 8. RobinCash – cyfrowa reprezentacja wartości, zapisywana na Kontach w Aplikacji; za pomocą której Konsument może dokonać płatności ceny za Zamówienie.
 9. Spółka – RobinFood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 19B/ I piętro, 02-677 Warszawa), wpisana do KRS prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS 0000521476, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 8.050 PLN, NIP 5272722572, REGON 147398610; adres e-mail: michal@robinfoodapp.com.
 10. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Spółką a Konsumentem, na podstawie której Spółka poprzez Aplikację świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną Usługi.
 11. Usługi – czynności, oferowane i świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Konsumentów, poprzez Aplikację, polegające w szczególności na udostępnieniu możliwości wyszukiwania Restauracji, uzyskiwania informacji w zakresie lokalizacji Restauracji, oferty gastronomicznej, wysokości Cashback atakże na pośrednictwie w płatności ceny za Zamówienie oraz w zwrocie Cashback na Konto.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta będące złożeniem oferty zawarcia umowy z Restauracją, której przedmiotem jest przygotowanie posiłków lub napojów, bądź inne produkty lub usługi.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), określa w szczególności:
  1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług,
  2. rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Spółkę Usług za pośrednictwem Aplikacji
  3. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w systemie teleinformatycznym w Aplikacji oraz na stronie www.robinfoodapp.com, w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług

 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i tym samym rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę następuje z chwilą rejestracji Konta przez Konsumenta.
 2. Zawierając Umowę o Świadczenie Usług Konsument akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Rejestracji Konta dokonuje się na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Aplikacji, w zakładce „Imię” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej i hasła oraz aktywacji Konta, która następuje poprzez kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny, przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail.
 4. Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
 5. Spółka ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług i tym samym zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Konsumenta poprzez usunięcie Konta danego Konsumenta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień Regulaminu, w tym w szczególności: korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z zasadami, określonymi w § 4 Regulaminu, pozorowania dokonywania płatności ceny za Zamówienie celem wyłudzenia usługi lub produktu gastronomicznego, destabilizowania działania Aplikacji bądź podania nieprawdziwych/fałszywych danych w zakładce „Nazwisko” Aplikacji. W przypadkach mniejszej wagi Spółka ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Konsumenta poprzez czasowe zablokowanie Konta danego Konsumenta.
 6. Konsument może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług i tym samym zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie poprzez usunięcie Konta. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres: ul. Cybernetyki 19 B/ piętro I, 02-677 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej na adres:hello@robinfoodapp.com.
 7. Z chwilą usunięcia Konta zapisana na Koncie wartość Robincash ulega umorzeniu. Spółka nie jest również odpowiedzialna za szkody powstałe na skutek usunięcia Konta Konsumenta w sytuacjach wskazanych w § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu.

§ 4. Korzystanie z Aplikacji

 1. Korzystanie przez Konsumenta z Aplikacji jest możliwe na urządzeniach przenośnych, kompatybilnych z aktualną wersją Aplikacji, takich jak: m.in. smartfon, tablet, na których możliwy jest dostęp do sieci Internet.
 2. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest wprowadzenie w zakładce „Rejestracja” Aplikacji kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych Konsumenta oraz ich bieżące aktualizowanie.
 3. Konsument jest obowiązany zabezpieczyć swój login i hasło do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Konsument ma obowiązek korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, w szczególności Konsument nie będzie korzystał z Aplikacji w sposób mogący naruszyć interesy Spółki lub Restauracji.
 5. Spółka zastrzega, że elementy Aplikacji, w tym zamieszczone w niej materiały i wiadomości, są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego, przy czym przedmiotowe prawo nie dotyczy baz danych. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości zamieszczonych w Aplikacji, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 6. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  1. danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Aplikacji;
  2. informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki, Restauracji lub osób trzecich;
  3. innych danych lub informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje.

§ 5. Usługi

 1. W ramach Umowy o Świadczenie Usług Spółka świadczy (udostępnia) Konsumentom następujące nieodpłatne Usługi:
  1. wyszukiwanie za pomocą Aplikacji Restauracji, wraz z prezentacją ich lokalizacji na mapie, uzyskiwanie informacji o Restauracjach w tym: danych adresowych, oferty gastronomicznej, udostępnionych zdjęć, wysokości oferowanego aktualnie Cashbacku;
  2. płatności ceny za Zamówienie, z wykorzystaniem Konta w ramach Aplikacji, za pośrednictwem Operatora Płatności;
  3. otrzymywanie oznaczonej wysokości Cashback na Konto w ramach Aplikacji, za pośrednictwem Operatora Płatności;
  4. przekazywanie całości lub części otrzymywanego Cashbacku na wybrany cel charytatywny, za pośrednictwem Operatora Płatności;
  5. dostęp do informacji o wartości Robincash zapisanych na Koncie oraz do historii transakcji;
  6. otrzymywanie na adres e-mail Konsumenta, wskazany w zakładce „e-mail” Aplikacji, Newslettera – elektronicznego biuletynu, zawierającego informacje handlowe i inne treści, przygotowane przez Spółkę.
 2. Oferty i informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt a Regulaminu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 3. Oferty i informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt a Regulaminu, odpowiadają danym, przekazywanym Spółce przez poszczególne Restauracje. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość i aktualność.
 4. Aby skorzystać z Usługi, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b Regulaminu, Konsument musi poinformować personel Restauracji o zamiarze płatności ceny za Zamówienie przy użyciu Aplikacji, najpóźniej w momencie, w którym w danej Restauracji zwyczajowo wykonywana jest płatność.
 5. Płatność w ramach Usługi o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b Regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać” w Aplikacji. W razie zaznaczenia przez Konsumenta opcji „Wykorzystaj Robincash” całość lub część płatności ceny za Zamówienie może nastąpić z wykorzystaniem Robincash.
 6. Po dokonaniu przez Konsumenta płatności ceny za Zamówienie przy użyciu Aplikacji, Konsument otrzymuje potwierdzenie dokonania transakcji – na Konto w Aplikacji oraz podany w Aplikacji adres e-mail.
 7. Po dokonaniu przez Konsumenta płatności ceny za Zamówienie przy użyciu Aplikacji, Konsument otrzyma Cashback w formie Robincash, odpowiadający wartości, wskazanej w treści informacji o Restauracji, której mowa w § 5 ust. 1 pkt a Regulaminu. Konsument ma możliwość przekazania całości lub części otrzymywanego Cashbacku na wybrany cel charytatywny, dokonując odpowiedniej dyspozycji w ramach Aplikacji.
 8. Cashback nastąpi na Konto Konsumenta lub na wybrany przez Konsumenta cel charytatywny w terminie 2 dni od dnia dokonania płatności ceny za Zamówienie przy użyciu Aplikacji.
 9. Wysokość Cashbacku jest zmienna. Informacje w tym zakresie są dostępne w Aplikacji w zakładce „Restauracja”, w sposób umożliwiający zweryfikowanie ich przez Konsumenta w dowolnym momencie. Wysokość Cashbacku jest uzależniona od czynników takich jak: wartość złożonego w Restauracji zamówienia; godzina składania zamówienia; indywidualne ustalenia pomiędzy RobinFood a Restauracją.
 10. Informacja o wartości Robincash zapisanych na Koncie oraz historia transakcji są dostępne w Aplikacji w zakładce „historia zamówień”, w sposób umożliwiający zweryfikowanie ich przez Konsumenta w dowolnym momencie.
 11. Wszelkie operacje rozliczeniowe w ramach Usług są obsługiwane przez Operatora Płatności.
 12. Konsument może zrezygnować z usługi, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt f Regulaminu w każdym czasie, poprzez wybranie opcji rezygnacji dostępnej w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach przedmiotowej usługi.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na skutek działania siły wyższej lub wadliwego działania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Spółki.

§ 6. Reklamacje

 1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących technicznych aspektów funkcjonowania Aplikacji, jakości Usług, jak i innych kwestii wynikłych na tle Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Reklamacja winna być złożona Spółce za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej na adres e-mail hello@robinfoodapp.com., z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Konsumenta w zakładce „e- mail” Aplikacji lub
  2. poczty tradycyjnej na adres: ul. Cybernetyki 19 B/ piętro I; 02-677 Warszawa.
 3. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej opis problemu, którego dotyczy reklamacja oraz datę i godzinę jego wystąpienia.
 4. Po otrzymaniu przez Spółkę reklamacji, zostanie ona rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Spółka potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na adres e-mail, podany przez Konsumenta w zakładce „e-mail” Aplikacji i w taki sam sposób poinformuje Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7. Prywatność i dane osobowe

 1. Spółka przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta.
 2. Informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę i Restauracje określa Polityka Prywatności, dostępna pod adresem www.robinfoodapp.com.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Spółka ma prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.robinfoodapp.com, i będą wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dokonanej w powyższy sposób publikacji. Korzystanie przez Konsumenta z Aplikacji po zmianie Regulaminu oznacza jego akceptację.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a Konsumentem, wynikłe na tle Umowy o Świadczenie Usług, będą rozstrzygane polubownie, w tym za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów, prowadzonej przez Komisję Europejską (Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.). W razie fiaska prób ugodowych, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki, zgodnie z przepisami prawa polskiego.