facebookinstagramlinkedinsearchshare

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Aplikacji i Serwisu „RobinFood”

Niniejszy dokument obowiązuje od 01.04.2019 r.

Użytkownikom Serwisu / Platforma Gastronomiczna zapewniamy pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich Danych Osobowych. Robin Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stosuje wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zapewnienia przejrzystości i transparentności przetwarzania Danych Osobowych, Robin Food sp. z o.o. przyjęła niniejszą Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka zawiera informacje o danych, które zbieramy, jak również informacje o możliwościach ich przetwarzania i udostępniania, oraz o uprawnieniach dotyczących poszczególnych czynności. Podkreślamy, że korzystanie z Serwisu jest w pełni dobrowolne. W przypadku gdy nie akceptują Państwo postanowień niniejszej Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Jednocześnie jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dane do kontaktu

Adres do korespondencjiCybernetyki 19B / Piętro 1, 02-677 Warszawa, Polska
Email do BOKinfo@robinfoodapp.com

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

Emialinfo@robinfoodapp.com

Dane do kontaktu zostały także podane w rozdziale II niniejszej Polityki.

I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie otrzymują następujące znaczenie:

Aplikacja – należąca do Usługodawcy aplikacja o nazwie „Robin Food”, dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS oraz platformy internetowej www.robinfoodapp.com

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, wykorzystywanego do zarządzania usługą.

Platforma Gastronomiczna – umożliwia Użytkownikowi korzystanie z restauracji zarejestrowanych w programie, dzięki którym może otrzymać zniżki w postaci punktów CASHBACK – gdzie te punkty może wykorzystać w dwa sposoby. Po przez zniżkę ( na cały rachunek ) przy następnej wizycie w restauracji lub przekazując je na konto wybranej Fundacji.

Punkt restauracja – utworzony zarejestrowany punkt gastronomiczny który umożliwia dzięki skorzystaniu z jego usługi cahback na specjalne dedykowane kont w aplikacji.

Cash back (cashback) – usługa , dzięki której posiadacz aplikacji RobinFood może pobrać punkty RobinFood podczas dokonywania płatności w restauracji. Z usługi cashback można skorzystać wyłącznie po dokonaniu płatności kartą płatniczą za rachunek w restauracji (w przypadku płatności gotówkowej nie ma takiej możliwości).

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu i Aplikacji.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem internetowym: www.robinfoodapp.com

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji lub Serwisu, w tym także odwiedzająca ogólnodostępne strony Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych przetwarzanych i przechowywanych w Serwisie jest spółka – Robin Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Warszawie, ul. Cybernetyki 19B/ I piętro, 02-677 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000521476, NIP: 5272722572, REGON: 147398610kapitał zakładowy w  wysokości -8.050,00 PLN w całości opłacony – zwany w niniejszym dokumencie także „Administratorem” lub „Usługodawcą”.
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami:
  1. za pośrednictwem formularza kontaktowego Usługodawcy, udostępnionego na stronie internetowej Serwisu pod adresem robinfoodapp.com
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: info@robinfoodapp.com
  3. pocztą tradycyjną na adres: Cybernetyki 19B / Piętro 1, 02-677 Warszawa, Polska

III. Podstawa i zasady przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są w Serwisie na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b i f RODO.
 2. Udostępnienie Danych Osobowych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne, choć jednocześnie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Administratora i korzystania z ich pełnej funkcjonalności.
 3. Administrator gromadzi i przetwarza dane niezbędne i adekwatne dla zaakceptowanych przez odbiorcę celów, w których są przetwarzane.
 4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych Danych Osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Rozdziale VII Polityki Prywatności lub na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych do państw trzecich, (tj. państw nie należących do Unii Europejskiej) ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane Osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której te dane dotyczą przez okres korzystania z usług Aplikacji przez Użytkownika (posiadania Profilu), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Administratora, Administrator może przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do rozliczenia usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.
 7. Administrator przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych; w szczególności Administrator udostępnia 256-bitowy system szyfrowania danych SSL, zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
  1. Informacje podawane przez Użytkownika, zgodnie z Rozdziałem IV poniżej,
  2. Informacje gromadzone automatycznie, zgodnie z Rozdziałem V poniżej.
 9. System wykorzystywany przez Usługodawcę do świadczenia oferowanych usług dokonuje automatycznego profilowania Użytkowników – w celu przyporządkowania Profili Użytkowników do przedstawienia im możliwych wyborów restauracji, na zasadach szczegółowo określonych w Rozdziale V Polityki Prywatności.
 10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie Danych Osobowych, które jej dotyczą – narusza obowiązujące prawo.

IV. Dane podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji

 1. Użytkownik poproszony jest o podanie następujących danych:
  1. Dane, których podanie jest konieczne do korzystania z serwisu RobinFood:
   • Imię
   • Nazwisko
   • Adres emial
   • Numer telefonu
 2. Restauracja (punkt gastronomiczny) będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, poproszony jest o podanie następujących Danych Osobowych:
  1. Dane konieczne dla rejestracji restauracji – firma, adres e-mail, adres, adres strony www, NIP
  2. Dane konieczne dla stworzenia profilu restauracji w aplikacji RobinFood

V. Dane pozyskiwane automatyczne

 1. Korzystając z Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym, Użytkownik upoważnia Administratora do uzyskania dostępu do następujących danych zgromadzonych w urządzeniu mobilnym: kalendarz, lokalizacja, zegar.
  Udostępnienie tych danych jest konieczne dla pełnego korzystania z Usług. Odmowa upoważnienia Administratora do wskazanych powyżej danych, może w szczególności, w następujący sposób ograniczyć bądź uniemożliwić świadczenie Usług.
 2. Użytkownik może dokonać rejestracji w Aplikacji za pośrednictwem swojego loginu na Facebooku – w takim przypadku Użytkownik upoważnia Administratora do uzyskania dostępu do niektórych informacji Użytkowania, przetwarzanych na koncie Facebook (dostępnych na Facebooku w profilu publicznym – zgodnie z ustawieniami prywatności na Facebooku).
 3. Administrator zbiera informacje z przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu lub urządzenia mobilnego podczas korzystania z Aplikacji. Zbierane informacje obejmują: adres IP, identyfikator i typ urządzenia, typ i język przeglądarki, system operacyjny używany przez urządzenie, czasy dostępu, lokalizację geograficzną wykorzystywanego urządzenia mobilnego, a także adres strony internetowej odsyłającej.
 4. Usługodawca zastrzega także, że zgodnie z ww. ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może udostępnić dane, o których mowa powyżej, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Strona internetowa Aplikacji posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka), poniżej przedstawiona jest w/w polityka cookies.

  Pliki te są zapisywane na komputerze oraz urządzeniu mobilnym

  Informacje ogólne

  1. Operatorem i właścicielem serwisu www.robinfoodapp.com jest Robin Food sp. z o.o.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji; – poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka); – poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www;
  3. Operatorem hostingu jest firma Microsoft Azure. Udostępnia ona wydawcy serwisu www.robinfoodapp.com narzędzia pozwalające na monitorowanie pracy strony i zachowań Użytkowników (m.in. poprzez logi serwera i statystyki odwiedzin).

  Informacje w formularzach

  1. Serwis przekazuje drogą elektroniczną informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy przeznaczony jest dla każdego Użytkownika. Jest jedną z form kontaktu z Administratorem oraz osobami odpowiedzialnym za utrzymanie Serwisu.
  2. Strona www może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP itp.)
  3. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Dane podane w formularzu są przetwarzane przez Robin Food sp. z o.o. w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu nawiązania kontaktu z zainteresowanym Użytkownikiem.

  Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące (na przykład dostawcy systemu statystyk odwiedzin).
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. 10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć Google, która dostarcza statystyki odwiedzin dla Serwisu, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

  • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
  • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
  • blokowania lub usuwania cookies.

  Gdzie szukać pomocy?

  Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

  Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie.

  Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

  Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Dane zapisywane w warstwie serwerowej (za pomocą narzędzi dostarczanych przez administratora serwera) wykorzystywane są najczęściej w przypadku włamania na serwer lub celowego uszkodzenia strony. Wówczas na podstawie takich danych policja jest wstanie ustalić sprawcę włamania na serwer. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania;
   • czas wysłania odpowiedzi;
   • nazwę stacji klienta;
   • identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 6. Pliki cookies, którymi posługuję się strona internetowa Usługodawcy – wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

VI. Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną tj. w celu:
  1. Umożliwiania nawiązywania kontaktów między Użytkownikami a Administratorem automatycznie;
  2. Zarządzania Profilami oraz udzielania im wsparcia w procesie korzystania z usług i Aplikacji;
  3. Przekazywania przez Usługodawcę na podany w Profilu adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;
  4. Dokonywania rozliczeń dotyczących świadczonych usług, w tym wystawiania faktur VAT;
  5. Ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  6. Realizacji ustawowych obowiązków spoczywających na Administratorze, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
  7. Badania rynku, przeprowadzania analiz i statystyk w celu badania aktywności oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Usługodawcę;
  8. Udostępniania ich innym Użytkownikom posiadających Konto w Serwisie oraz osobom trzecim na zasadach opisanych w Rozdziale VII Polityki Prywatności;
  9. Marketingu, na zasadach opisanych w Rozdziale IX niniejszej Polityki;
  10. Rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania.

VII. Udostępnianie Danych Osobowych osobom trzecim

 1. Administrator może udostępniać Dane Osobowe na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Policji, Prokuratury.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia posiadanych Danych Osobowych w przypadku sprzedaży lub przeniesienia, w całości lub w części, przedsiębiorstwa lub majątku obejmującego przeniesienie praw do Serwisu lub Aplikacji.
 3. W przypadku przeniesienia praw do Aplikacji lub Serwisu na osobę trzecią, osoba ta stanie się administratorem Danych Osobowych Użytkowników posiadających Konto, uprawniona będzie do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika i niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Po dokonaniu sprzedaży lub przeniesienia, Użytkownicy mogą zwracać się do podmiotu, na rzecz którego dokonaliśmy przeniesienia Danych Osobowych z pytaniami dotyczącymi kwestii przetwarzania tych danych.
 5. Dane Osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.
 6. Każda Restauracja / Punkt Gastronomiczny wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie, nazwy, adres jego siedziby, logo kroju liter, znaków towarowych, innych znaków należących do Restauracji. Wyraża również zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie fotografii należących do Restauracji, opracowywania treści internetowych, treści medialnych, ulotek, broszur informacyjnych, materiałów reklamowych i tym podobnym na piśmie lub w formie elektronicznej albo w inny sposób lub do publicznego ich udostępniania na terenie kraju do celów marketingowych i handlowych przez jego zamieszczanie na social mediach, kampaniach marketingowych, reklamach w Google, iAds oraz reklamach outdoorowych przez Administratora.
 7. Serwis/ Aplikacja RobinFood.pl korzystają z usług oferowanych przez serwisy internetowe Facebook i Google polegających na reklamie do wybranej grupy odbiorców. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zmiana ustawień jest dostępna pod poniższymi linkami:
  1. Facebook – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
  2. Google – https://www.google.com/settings/ads/anonymous

VIII. Prawa i dostęp do Danych Osobowych

Zgodne z obowiązującym prawem każdy Użytkownik Aplikacji/Serwisu ma prawo do:

 1. Cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił podczas rejestracji, jak i podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych przez Aplikację. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgód nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może natomiast uniemożliwić dalsze korzystanie z Aplikacji/Serwisu.
 2. Dostępu do Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo uzyskać informację czy jego Dane Osobowe są przetwarzane. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych ma miejsce Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania Danych Osobowych.
 3. Usunięcia swoich Danych Osobowych. Użytkownik w każdym momencie może zażądać od Administratora, aby ten bezzwłocznie usunął wszelkie jego dane oraz informacje przechowywane w Serwisie/Aplikacji, jeżeli:
  1. Dane Osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. Została wycofana zgoda, na której opiera się przetwarzanie Danych Osobowych;
  3. Został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania Danych Osobowych w celach marketingowych;
  4. Dane Osobowe były lub są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 4. Administrator może zachować pewne Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – pomimo żądania przez Użytkownika usunięcia Danych Osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody. Powyższe postanowienie dotyczy w szczególności Danych Osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, id telefonu historię Aplikacji. Wyżej wymienione Dane Osobowe zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora.
 5. W sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych.
 6. Sprostowania Danych Osobowych. Każdy Użytkownik ma możliwość sprostowania i uzupełniania podanych przez siebie Danych Osobowych. Można tego dokonać samodzielnie w zakładce „Profil”. W przypadku pozostałych danych, Użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe.
 7. Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania swoich Danych Osobowych w następujących przypadkach:
  1. Gdy kwestionuje prawidłowość swoich Danych Osobowych, wówczas ograniczone zostanie ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia nieprawidłowości;
  2. Gdy przetwarzanie Danych Osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik zamiast usunięcia żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Gdy Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i wykorzystane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
  4. Gdy został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania Danych Osobowych. Ograniczenie następuje na czas niezbędny do czasu rozstrzygnięcia czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które są realizowane w związku z przetwarzaniem tych danych. Jeżeli takie żądanie zostanie zgłoszone, korzystanie z Serwisu/Aplikacji będzie niemożliwe, aż do czasu rozpatrzenia żądania.
 8. W przypadku złożenia przez Państwo wniosku dotyczącego Państwa Danych Osobowych, Administrator podejmie czynności w celu ustosunkowania się do niego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia wniosku Administratorowi. Jeżeli rozpatrzenie wniosku będzie wymagało podjęcia działań o charakterze skomplikowanym, Administrator w ciągu miesiąca przekaże Państwu informację o możliwym terminie realizacji wniosku po przedłużeniu jednomiesięcznego terminu, przy czym przedłużenie terminu nie będzie dłuższe niż jeden miesiąc.

IX. Informacja handlowa

 1. Administrator informuje, że w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, Administrator będzie mógł przesyłać na adres e-mail lub numer telefon Użytkownika informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) lub art. 172 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
 2. Osobom, które podały swój adres e-mail i/lub numer telefonu i które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator może świadczyć usługę newslettera.
 3. Użytkownik w każdym czasie może wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości zawierających takie informacje. Informacje dotyczące zmiany niniejszej Polityki, zmiany warunków świadczenia Usług lub działalności Serwisu czy zmiany parametrów technicznych, informacje o zmianie warunków świadczenia Usług lub działalności Serwisu jak również inne informacje podobne, nie stanowią informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stosownie do potrzeb Administratora, może on zmienić i uzupełniać Politykę Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy obowiązującego prawa lub wprowadzone zmiany warunków świadczenia Usług lub działalności Serwisu czy zmiany parametrów technicznych. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie stosownych informacji na głównej stronie Serwisu oraz przesłanie informacji o zmianie Polityki wraz z jednolitym tekstem Polityki pocztą elektroniczną na adres poczty podany w procesie rejestracji. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane kontaktowe:

AdministratorPełny adres
Dział wsparcia technicznegoinfo@robinfoodapp.com
Dział BOKinfo@robinfoodapp.com
Inspektor Ochrony danychiod@robinfoodapp.com